Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс на територији Града Пожаревца

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 0
  • Величина 16.00 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум 6. април 2022.
  • Последња измена 6. април 2022.

Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс на територији Града Пожаревца

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној 29. марта 2022. године, разматрало је захтев бр. 09-353-93/2022 од 10. марта 2022. године Станчић Мише из Пожаревца, за утврђивање локација за продају производа који се користе за Ускрс на површини јавне намене на територији Града Пожаревца за време трајања ускршњих празника, те на основу члана 82.Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) донело је

О Д Л У К У

о утврђивању локације и начина коришћења

површине јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс на територији Града Пожаревца

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се локације:

Локација I: Градски парк и то: од друге стазе од улаза у зелену пијацу до улице 15.октобра у Пожаревцу,

Локација II: У улици Лоле Рибара на делу тротоара поред зелене пијаце ( од улице Шумадијске до краја пијаце) и у улици Шумадијској ( од Лоле Рибара до краја пијаце) у Пожаревцу, као локације јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс у периоду почев од 10.04.2022. године закључно са 23.04.2022. године.

Обезбеђење прикључка на електричну енергију није неопходно, јер се врши дневна продаја на наведеним локацијама у Пожаревцу.

Члан 2.

Обележавање места и издавање решења за коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке, вршиће Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати накнаде од стране корисника површине јавне намене, а пре постављања на утврђеној локацији истог, а по подношењу захтева, као надлежни орган Градске управе Града Пожаревца за издавање комуналних одобрења.

Члан 3.

Право на коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке имају регистроване занатске, трговинске радње, регистрована пољопривредна газдинства, произвођачи сувенира и рукотворина и удружења грађана.

Члан 4.

За коришћење површине јавне намене корисник плаћа накнаду у износу од 100,00 динара по м2 дневно, на рачун 840-714565843-77 по моделу 97, позив на број: ПИБ правног лица или ЈМБГ физичког лица са назнаком – накнада за коришћење површине јавне намене, сходно тарифном броју II.5. Таксене тарифе Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/19 и 19/19).

Подносилац захтева дужан је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Члан 5.

Корисник површине јавне намене дужан је да исту користи у оквиру утврђеног простора актом органа из члана 2. ове одлуке, уз обезбеђење посуде за отпадке и да површину јавне намене користи у уредном стању.

Члан 6.

Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, дужно је да по истеку времена утврђеног у члану 1. ове одлуке површину јавне намене очисти и доведе у исправно стање.

Члан 7.

Контролу коришћења површине јавне намене из члана 1. ове одлуке вршиће Одељење за инспекцијске послове и Комунална полиција Градске управе Града Пожаревца.

Члан 8.

Ову одлуку објавити на сајту Града Пожаревца и локалним медијима.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Пожаревцу, 29. марта 2022. године Број 09-06-40/2022-6

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р