Одељење за имовинско-правне послове

Руководилац одељења : Драгана Живановић

Тел: 012/539-638

 Канцеларија бр. 135

Одељење за имовинско-правне послове обавља послове који се односе на:

 • поступак конверзије земљишта;
 • утврђивање земљишта за редовну употребу објекта;
 • експропријацију; закључење споразума о накнади за експроприсану непокретност, увођења у посед у поступцима експропријације и административног преноса, деекспропријацију; административни пренос непокретности;
 • послове из области комасације, послови из области враћања одузетог земљишта, послове из области стамбеног и пословног простора, послови који се односе на објекте у јавној својини града и то евиденција и попис, прибављање документације подобне за упис права својине града, односно упис права коришћења на објектима, прибављање документације за озакоњење објеката на којима ће се Град Пожаревац уписати као носилац права јавне својине, праћење решења и осталих одлука везаних за правни статус непокретности као и предузимање мера ради евентуалног улагања правних лекова на исте, располагање непокретностима у јавној својини, давање ствари на коришћење;
 • давање ствари у закуп;
 • пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену;
 • отуђење непокретности јавним оглашавањем и непосредном погодбом; заснивање хипотеке на непокретностима;
 • улагање у капитал;
 • покретање поступка рушења објеката у јавној својини града;
 • спровођење мера за заштиту ствари у јавној својини града у сарадњи са Градским правобранилаштвом;
 • отуђење и залагање покретне ствари;
 • припрему нацрта решења, уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова у јавној својини; покретање поступака за отказ уговора о закупу и раскид уговора о откупу стана у јавној својини; пренос права закупа и замене станова, праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и проверу законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације подношење захтева за упис хипотеке у поступку откупа стана на рате до његове исплате у целини; вођење евиденције о становима датим у закуп, о откупљеним становима и становима у поступку откупа на рате и евиденцију о закљученим уговорима и анексима уговора; контролу коришћења стамбеног простора којим располаже град и грађевинско стање станова и стамбених зграда;
 • евидентирање грађевинског земљишта, послове уписа јавне својине, покретање поступка исељења бесправних корисника станова усељених лица, евидентирање скупштине станара зграда на територији локалне самоуправе и издавања уверења/обавештења о образовању скупштине станара зграда и избору председника,
 • послове евидентирање имовине града, утврђивање и престанак права коришћења градског грађевинског земљишта, успостављање режима својине, давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; послови престанка права својине, прибављање неизграђеног земљишта у јавну својину, управљање пословним простором чији је носилац права јавне својине град, вођење евиденције, давање у закуп, контрола коришћења пословног простора, давање сагласности закупцу за извођење радова који имају карактер текућег и инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности и признање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора,
 • предузимање правних радњи за потребе судских и других поступака, сарадња са надлежним инспекцијским службама,
 • учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења као и друге послове из свог делокруга.

А) ИМОВИНСКО – ПРАВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ

Милан Лазић

Телефон: 012/539 – 650

Б) ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Небојша Ранковић

Телефон: 012/539 – 650

В) ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

Никола Урошевић

Телефон: 012/539 – 648

Г) ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА КОМАСАЦИЈУ

Зоран Марјановић

Телефон: 012/539 – 648

Д) СТАМБЕНА ОБЛАСТ

Драгана Живковић

Телефон: 012/539 – 648

Ђ) ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

Телефон: